CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Zaproszenie do zgłaszania uczestnictwa w Szkole ...

  W dniach 14-16 września 2020 r. w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VIII edycja konferencji pn.„Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”.Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górnictwa i ...

 • TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 311701

  2020-3-17  Dziennik Ustaw – 1412 – Poz. 991 96 TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 311701 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE w ZAWODZIE GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą

 • Program studiów podyplomowych „Górnictwo

  2018-4-29  1 Program studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe” 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych, a także do osób

 • TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

  Technik górnictwa odkrywkowego będzie mógł być zatrudniony w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających piasek, żwir, kamień, węgiel brunatny oraz inne kopaliny stałe. IV.

 • Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016

  2016-3-23  wybuchowych. Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016 pokazała, jak wiele zmian i jak wiele no-wych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować kon-kurencyjność, konieczne jest innowacyjne ...

 • Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz.

  Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz. 1. Maszyny w górnictwie polskim tekst: mgr inż. ADRIAN BORCZ, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, 4 Maszyny POLSKA wielonaczyniowych koparek kołowych i łańcuchowych, odpowiednio zestrojonych z ciągłym transportem technologicznym, czyli układem przenośników

 • historia RRozwój górnictwa ozwój górnictwa

  2014-1-15  tyczną z zakresu górnictwa odkrywkowego doc. dr hab. inż. Adam S. Trembecki. Szczególnie ważnymi pracami były dwie monografi e: „Zasady projektowania selektywnej eksploatacji złóż surowców mineralnych” (Wyd. Śląsk 1966 r.) i „Matema-tyczne metody

 • TECHNIKA STRZELNICZA W GOSPODARCE ...

  2004-12-2  23 Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 28 • Zeszyt 3/1 • 2004 Paweł Batko* TECHNIKA STRZELNICZA W GOSPODARCE — WYBRANE PROBLEMY 1. Wprowadzenie W ostatnich latach jesteśmy obserwatorami i uczestnikami swoistej rewolucji w zakresie

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MECHANICZNEGO ...

  Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/ Krzysztof Pietkiewicz*, Emilian Janusz* NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MECHANICZNEGO ZAŁADUNKU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM I ODKRYWKOWYM 1. Wprowadzenie

 • soPot II edycja Materiały Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

  2013-5-28  21 i 22 marca 2013 r. odbyła się druga edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego AGh w Krakowie. Szkoła bywa określana jako „praktyczna strona wiedzy” oraz „dobre praktyki w górnictwie”. II edycja

 • Syllabus - moduł Podstawy górnictwa (GIP-1-518-s)

  2017-9-27  Generuj PDF tej strony Moduł oferowany także w ramach programów studiów: Kod Program studiów GIP-1-518-s ... Znaczenie, rola i tendencje rozwojowe górnictwa odkrywkowego w kraju i na świecie. Baza surowcowa wraz z lokalizacją ważniejszych Podział ...

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 ...

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.

 • PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ...

  2015-8-4  1 Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI ZŁÓ ś SYMBOL CYFROWY 711[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie ć:

 • ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I ...

  2) zakładów górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami; 3) jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej; 4) jednostek naukowo-badawczych i laboratoriów, w których prowadzone są

 • Górnictwo Odkrywkowe WGiG

  określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie

 • Wydział Górniczy – Historia AGH

  2020-6-11  Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie powstał w 1919 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Od 30 maja 1949 r. Wydział Górniczy Akademii

 • SEMESTER 1 SUBJECT CARD Eksploatacja Odkrywkowa

  2016-9-27  SEMESTER 1 FACULTY OF GEOENGINEERING, MINING AND GEOLOGY SUBJECT CARD Name in Polish: Eksploatacja Odkrywkowa Name in English: Surface Mining Technology

 • Pobierz jako PDF - Stowarzyszenie Inżynierów i

  Pobierz jako PDF - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z ...

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów

 • SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI ...

  2016-8-24  YY W AA A W ŻY órnictwo – perspektywy i zagrożenia 2016 z. 1(13) 617 52 AZAA W Ó W 52.1 WSĘ Działalność normalizacyjna w Polsce jest uregulowana Ustawą o Normalizacji [] która definiuje: normalizację – jako działalność zmierzającą do uzyskania

 • Górnictwo Odkrywkowe WGiG

  określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie

 • ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I ...

  2) zakładów górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami; 3) jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej; 4) jednostek naukowo-badawczych i laboratoriów, w których prowadzone są

 • Syllabus - moduł Budowa i eksploatacja maszyn w ...

  2017-3-6  1. Podział maszyn i urządzeń do odkrywkowej eksploatacji złóż. 2. Elementy teorii eksploatacji i niezawodności maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. 3. Budowa, eksploatacja i rodzaje wiertarek i wiertnic.

 • PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAM

  2013-5-16  1 PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAM Poniedziałek, 3 czerwca 2013/ Monday, June 3, 2013 13 00-14 00 Rejestracja uczestników Konferencji / Registration of Participants 14 00-15 00 Obiad / Lunch Otwarcie konferencji / Conference

 • Wykonywanie prac 811305 Wiertacz PKZ(MG.a) MG.08 ...

  2018-4-6  otworowej, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, ... posługuje się przyrządami do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych. 5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i ...

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ...

  Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1064 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. (poz. 1064) USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i

 • SEMESTER 1 SUBJECT CARD Eksploatacja Odkrywkowa

  2017-4-18  SEMESTER 1 FACULTY OF GEOENGINEERING, MINING AND GEOLOGY SUBJECT CARD Name in Polish: Eksploatacja Odkrywkowa Name in English: Surface Mining Technology

 • N IIz-BPiOP 12 - poprawione

  2018-12-15  Strona 1 z 3 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GÓRNICTWO ODKRYWKOWE 2. Kod przedmiotu: N II z-BPiOP/12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019 4. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

 • Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca

  2016-8-11  21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-dowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 17 lutego

 • Magazyn Kruszywa nr 2/2020 - dlaSpecjalistow.pl

  Magazyn Kruszywa nr 2/2020 - zobacz produkt w sklepie dlaSpecjalistow.pl W numerze 4/2019 znajdziesz także: Kalejdoskop wydarzeń Nie można żyć bez kruszyw Wywiad z prezesem Związku Producentów Kruszyw Arturem Widłakiem

 • Spis treści

  2016-5-23  SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.7 2. PODSTAWOWE POJĘCIA I PODZIAŁY KOPALŃ ODKRYWKOWYCH ...

 • N IIz-BPiOP 12 - poprawione

  2018-12-15  Strona 1 z 3 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GÓRNICTWO ODKRYWKOWE 2. Kod przedmiotu: N II z-BPiOP/12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019 4. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

 • MIEJSCOWY PLAN TERENU GÓRNICZEGO „IZBICKO II”

  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „IZBICKO II” UCHWAŁA Nr XXXVI/191/05 RADY GMINY IZBICKO z dni a 21 marca 2005 r. SPIS TRE ŚCI DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

 • Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz

  2019-9-25  Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz mo¿liwe i niezbêdne kierunki jego zmian Marek Nieæ1, 2, Agnieszka Jêdrzejewska3, Ryszard Sa³aciñski3, Jan Andrzej Stefanowicz4, Ryszard Uberman5 Prawo geologiczne i górnicze uchwalone przez Sejm RP w

 • 1. Okres czternastu lat, jaki upłynął od dnia wejścia w

  2012-5-15  U Z A S A D N I E N I E 1. Uwagi wprowadzające 1. Okres czternastu lat, jaki upłynął od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.

 • ustawa z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i g rnicze

  2017-11-30  21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz- tach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 17

 • WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

  WICEPREZES NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 50 00, F +48 22 444 57 93 [email protected] Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

 • moduł Maszyny i urządzenia górnicze (RBM-2-209-ME

  2018-6-18  Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. M_W002 Posiada wiedzę na temat doboru technologii związanych z pozyskiwaniem kopaliny uzytecznej dla zadanych warunków górniczo-geologicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.

 • Prawo geologiczne i górnicze.

  2011-5-2  poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm

 • czasopismo.cuprum.wroc.pl

  2016-1-18  odkrywkowego w rejonie górniczym Certej ... wybuchowych w warunkach kopalñ KGHM Pilot measurements of velocity of detonation of explosives in KGHM's mines conditions ... Zasady publikowania w czasopišmie CUPRUM 109 121 133 145 159 169 181 193 199 213 215 216 .